Kinderkankerfonds

Missie en visie

Het is onze missie om te zorgen voor een betere levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen. In ons land krijgen nog elk jaar 350 kinderen de diagnose kanker. Dat zijn 350 gezinnen van wie het leven onherroepelijk verandert. De vele behandelingen, de onzekerheid en de angst hebben een grote impact. Al meer dan 30 jaar biedt vzw Kinderkankerfonds hen de nodige extra ondersteuning om de behandelingen te kunnen volhouden.
Door nauw samen te werken met enerzijds de ziekenhuizen en anderzijds de betrokken families, ontdekken we waar de zorg extra ondersteuning kan gebruiken. Met behulp van onze projecten proberen we die extra ondersteuning zo gericht en structureel mogelijk in te vullen.

Geld inzamelen via hartverwarmende acties

Kinderkanker heeft een grote impact op heel wat facetten van het gezinsleven. Met onze projecten proberen we de levenskwaliteit van het kind en zijn gezin vandaag al te verbeteren. Daarnaast hebben we ook oog voor lotgenotencontact, de kwaliteit van de zorg en wetenschappelijk onderzoek om nieuwe behandelingen te vinden.

Heel wat vrijwilligers en actiegroepen organiseren acties voor vzw Kinderkankerfonds. Hiermee proberen ze geld in te zamelen voor de projecten van vzw Kinderkankerfonds die een steun betekenen voor kinderen met kanker en hun gezinnen.

Lions Club Sint-Joris-Winge steunt ‘KOESTER’

KOESTER is een thuiszorgproject en staat voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie. Sinds vzw Kinderkankerfonds KOESTER stichtte in 1992 zetten zij zich in om kinderen met kanker tijdens hun behandeling zoveel mogelijk thuis te laten zijn. Ook wanneer het kind niet meer kan genezen en in een palliatieve of terminale fase komt, is het heel belangrijk om in de geborgenheid van het eigen gezin thuis te kunnen blijven. Dat is enkel mogelijk dankzij de professionele hulp van een gespecialiseerd team.

KOESTER wil een goed voorbeeld zijn van hoe de transmurale zorg
(=zorg buiten het ziekenhuis) er kan uitzien. Dit kan alleen door zeer goed samen te werken met de bestaande eerstelijnsgezondheidszorg.

Sinds 2010 is er vanuit de overheid een partiële, structurele financiering voor deze Pediatrische Liaison Functie. En niet alleen voor kinderen met kanker, maar eveneens voor andere chronisch zieke en palliatieve kinderen. Ondanks die ondersteuning blijft het project sterk afhankelijk van vzw Kinderkankerfonds en haar partners. Zonder vzw Kinderkankerfonds en de hulp van partners zou KOESTER niet in staat zijn om de zorg te bieden die ze nu biedt.

Dierik Van den Meerssche
Directeur vzw Kinderkankerfonds

Het Balanske

Gezinsactiviteitencentrum voor personen met een handicap en hun gezin.
Het centrum vzw Het Balanske is gestart 30 jaar geleden met een uniek vrijetijdszorgcentrum waar gezinnen met een persoon met een beperking zich kunnen ontspannen en hun vrije tijd op een aangename en zinvolle manier kunnen doorbrengen.

Het centrum biedt heden een grote verscheidenheid aan vrijetijdszorgactiviteiten voor personen met een handicap, ongeacht de aard van de handicap. Ook de andere gezinsleden zijn welkom in het centrum.

Het hele gezin kan er terecht om rustig te ontspannen in de verschillende snoezelruimtes. Kinderen krijgen er de gelegenheid om muziek te leren bespelen. Het crea-atelier, de dansexpressie en de clubwerking voor jongeren en volwassenen zijn steeds een groot succes. Tijdens de vakantieperiodes organiseert het Balanske speelpleinwerking voor kinderen met een handicap. Kinderen en jongeren ontdekken de gebruiksmogelijkheden van de pc (cybersnoezel), of jongeren die eerder actief willen zijn, vinden hun gading in aangepaste sportactiviteiten. Telkens zijn de vrijetijdsactiviteiten aangepast aan de aard en de ernst van de handicap.

Het Balanske besteed ook de nodige aandacht aan ondersteuning voor de gezinnen. We organiseren op regelmatige tijdstippen vorming- en informatiesessies voor de grote groep ouders en bieden tegelijkertijd spelnamiddagen en brussenwerking voor de personen met een beperking. We bieden ook elk jaar aangepaste gezinsvakanties.

Vzw Het Balanske biedt ook een dagcentrum aan, waar personen met een beperking (20 personen) elke dag kunnen deelnemen aan zinvolle activiteiten. Deze personen met een beperking hebben niet de verstandelijke of fysische mogelijkheden om zich te integreren op de reguliere arbeidsmarkt.

We bieden ook eveneens een kinderkribbe (inclusieve groepsopvang voor 26 kindjes) voor baby’s en peuters met en zonder een beperking.

Dit centrum kan enkel maar overleven door de inzet van vele vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers (250) brengen hun engagement, hun positieve ingesteldheid, enz. mee naar het centrum. Dankzij deze ondersteuning kunnen we de draagkracht van de gezinnen verhogen en hun draaglast verlichten.

Het centrum vzw Het Balanske moet elk kalenderjaar zoeken naar financiële middelen om hun werking aan de grote groep gezinnen met een kind met een beperking te blijven ondersteunen. De Vlaamse Overheid beidt elk jaar subsidies aan, maar deze subsidies zijn ruim onvoldoende om de bestaande werking te behouden. Sinds de oprichting van het Balanske heeft de Lions Club Sint-Joris-Winge jaarlijks een bijdrage overgemaakt ter ondersteuning van hun werking.

Bert Van der Stappen
Voorzitter en eindverantwoordelijke

Groenhoef

Project voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel

Een niet aangeboren hersenletsel (“NAH”) ontstaat plots. Het kan veroorzaakt zijn door een ongeval, een beroerte (CVA), een hersentumor, … De gevolgen zijn heel uiteenlopend en beïnvloeden verschillende levensdomeinen: thuissituatie, relaties, werk, vrije tijd. De ernst van deze gevolgen kan eveneens sterk variëren. In een niet onaanzienlijk aantal situaties is een volledige terugkeer naar het eigen sociaal netwerk dan ook niet of slechts ten dele mogelijk. De fysieke zorg kan te zwaar zijn en de gevolgen op psychosociaal en relationeel vlak kunnen heel ingrijpend zijn. De nood aan ondersteuning was al langer gekend maar tot voor enkele jaren ontbrak regionaal een concreet antwoord op deze problematiek.

Immers ook wanneer de zorg te zwaar wordt, blijft het essentieel dat het sociaal netwerk van de betrokkene dicht bij de zorg zelf betrokken wordt. Sinds 2005 voorziet de Vlaamse regering jaarlijks extra middelen om wachtlijsten weg te werken. En in 2010 werd eindelijk een project weerhouden om in het oosten van de provincie een centrum te realiseren om tegemoet te komen aan de hoogste noden: Groenhoef.

Groenhoef centrum

Op 31 maart 2014 werd het Groenhoef centrum in gebruik genomen. Het biedt plaats aan 19 permanente bewoners, 6 plaatsen in het dagcentrum en 1 plaats voor kortopvang. Op 19 oktober 2014 kwam minister van Welzijn Jo Vandeurzen Groenhoef persoonlijk officieel inhuldigen. Het thema van zijn toespraak was ‘sociaal ondernemerschap’ met aandacht voor gepersonaliseerde zorg. Het concept en de architectonische vormgeving van het centrum maken het mogelijk dat we een ruim spectrum van zorgvragen kunnen beantwoorden. Gaande van ondersteuning gedurende één of meerdere dagen per week, gedurende een bepaalde periode of permanent. Ook qua zorgintensiteit beoogt het centrum een antwoord te bieden aan de doelgroep waarbij naast de nodige ondersteuning inzake fysieke zorg, ook deskundigheid aanwezig is voor de psychosociale zorg. In dit verband situeert zich de samenwerking met het UZ Pellenberg en het PZ Bierbeek.

Voor de realisatie van het project Groenhoef werd een grote lening aangegaan. Vijf Lion Clubs uit de regio werken samen om de afbetaling van deze lening mogelijk te maken. Ook de Club van Sint-Joris-Winge draagt zijn steentje bij!

Ann Bartholomeeusen
Algemeen directeur